Om Bloom Gbg

Ungdomars förutsättningar för ett gott vuxenliv hänger ihop med deras möjligheter att hitta sin unika plats i samhället, möta världen med tillräckliga kunskaper och utveckla den egna potentialen. Det fordrar förtrogenhet med samhällslivet, känsla av tillhörighet och möjlighet att självständigt fatta livsavgörande beslut om t ex yrkesval. Forskning säger att en av de enskilt viktigaste förutsättningarna för en positiv utveckling för unga är att man lämnar skolan med godkända betyg. Det ger självkänsla och kunskapsbas att göra positiva val genom livet.

Skolans uppgift är att ge förutsättningar för kunskapsbildning, socialisation och delaktighet. I samverkan med skolan fungerar arbetsliv, näringsliv, föreningsliv, kulturliv och andra samhällssystem som en sluss för ungdomar ut i vuxenlivet och en möjlighet för samhället att dra nytta av mångfald, kreativ och ny kunskap som bildas hos den unga generationen.

Vi vill bidra till en kvalitativ praktisk arbetslivsorientering (prao) för elever i åk 8 och åk 9 på några skolor i socioekonomikutsatta områden i Göteborg. I utbudet av tänkbara prao-placeringar för stadens unga ska finnas företrädare för kreativa och kulturella näringar likaväl som mer traditionella produktions- och tjänsteföretag. Praoplaceringar ska kunna ges hos företag med stark produktplaceringsförmåga och/eller med en profilerad affärsidé inom service- och tjänstesektor. Målet är att ge varje ungdom en chans att hitta sin egen profil och potential samtidigt som erfarenheten av arbetsplatser och arbetsmiljöns betydelse för den egna utvecklingen kan bli tydlig. Genom en robust, proaktiv och inkluderande prao-organisation tillgodoses skolans behov av kvalitativa praktikplatser till elever i åk 8 och åk 9 underlättas arbetslivets mottagande av dessa elever. Arbetslivet ges möjlighet att etablera en god relation med presumtiva medarbetare, dra erfarenheter av ungas erfarenheter, förväntningar och tankar och bidra till elevers förståelse för behovet av kunskap för att förverkliga positiva livsval.

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan etablerar nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Syften:

  • Alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg och förutsättningar att utveckla sin fulla potential.
  • Varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings och kulturliv, och har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.
  • Tillförsäkra unga en god bas för en positiv utveckling på individ-, organisations- och samhällsnivå. Det som är positiv utveckling för barn ger en positiv utveckling för det samhälle de unga tar över.”
 
Kicki Jaballah,
Utvecklingsledare Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen